AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #We need waste free land… we need clean air… we need unpolluted water…

We need waste free land… we need clean air… we need unpolluted water…

👉 ఒకడేమో 2030 కల్లా భారతదేశాన్ని హిందూ దేశంగా చేస్తాం అంటాడు.. 👉 ఇంకోకడేమో 2035 కల్లా భారతదేశం ఇస్లాం దేశం అయిపోతుంది అని భయపెడతాడు.. 👉 ఇంకోకడేమో 2వ రాకడ, రక్షకుడే శిక్షకుడై వస్తున్నాడు, 2030 కల్లా మొత్తం క్రైస్తవంతో నిండిపోతుంది అంటాడు.. అరేయ్ సన్నాసుల్లారా... 2030 - 2040 కల్లా ఈ భూమి ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News