కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham

Author-Profile

 

Rajadhani Vartalu – Author’s Profile

 

Nagarjuna Siramdasu, Senior Journalist
Nagarjuna Siramdasu, Senior Journalist
Parmanand Pande, Advocate-Supreme Court of India
Parmanand Pande, Advocate-Supreme Court of India
Noah S Kolikipudi, Research Scholar, HCU
Noah S Kolikipudi, Research Scholar, HCU
Usman Khan, Senior Journalsit
Usman Khan, Senior Journalsit

 

Sri Vijay Matukumilli, Advocate-High Court of India
Sri Vijay Matukumilli, Advocate-High Court of India