కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham కాపులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం || YSR KapuNestham

CONTACT US

You may email us or send whatsapp or click on this link to send to us a message

            Head Off: # 6-45/1, Rayapudi (Amaravati), Guntur Dist. A. P. 522237

            EMAIL: RAJADHANIVARTALU@GMAIL.COM

            Ph.: 9440662699

•          Browse our website at :           rajadhanivartalu.com

•          Subscribe for more videos:      youtube.com/rajadhanivartalu

•          Like us on Facebook:               facebook.com/RajadhaniVartalu

•          Follow us on Twitter:               twitter.com/rajadhaniv

The Company & Advisors

Founded in 2015, Vastitude Media Pvt.Ltd. is a media company located in the City of Rayapudi, Capital area of AP. We promote “Rajadhani Vartalu” a newspaper bringing out news from AP, India around the World.

Honorary of advisors

      1) Parmanand Pandey, Supreme Court Advocate

      2) Panduranga Rao K, Veteran Journalist

      3) Ram K, Sales

      4) P. Afjal Khan, USA

      5) Naveen Desai, IT Consultant